REKLAMACJA

W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego produktu z zawartą umową kupna-sprzedaży prosimy o kontakt listowny lub mailowy w celu rozwiązania problemu. Sposób rozwiązania problemu lub ewentualnego rozstrzygnięcia sporu precyzują obowiązujące przepisy prawa.

GWARANCJA

Na zakupione na naszych aukcjach produkty udzielamy gwarancji producenta. Jej długość jest zależna od produktu. W celu precyzyjnego ustalenia okresu gwarancji na dany produkt prosimy o kontakt mailowy przed dokonaniem zakupów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość odstąpienia przez konsumenta od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży. Konsument ma na to 14 dni. Odstąpienia od umowy można dokonać w formie pisemnej lub w formie mailowej kontaktując się na podane adresy: odpowiednio pocztowy lub mailowy. Warunkiem uwzględnienia odstąpienia od umowy jest niezwłoczna wysyłka zakupionego towaru w stanie nienaruszonym wraz z dokumentem sprzedaży. Zwrot środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie po odebraniu przez nas przesyłki i stwierdzeniu braku śladów użycia produktu. Zwrotu środków dokonujemy w postaci przelewu bankowego. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uwzględnienia odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia zapieczętowanych produktów higienicznych lub kosmetyków oraz zmniejszenia bądź odmowy zwrotu kosztów zakupu towaru w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy:

Dane sprzedawcy

Nazwa firmy: abc247 Marcin Polit

Adres: Gębarzów-Kolonia 17i, 26-640 Skaryszew

NIP: 796-260-20-07

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towarów:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Data zakupu: ................................................................................................

Data odbioru towaru: ................................................................................................

Dane kupującego:

Imię i nazwisko: ................................................................................................

Adres: ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru

na numer rachunku bankowego: _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

Miejscowość, data ..........................................   Podpis (tylko w formie papierowej) ........................................................